© Brahetrolleborg Greencare 2018 | btgc.dk

Om Greencare

Hvad er Green Care

Green Care – eller på dansk, Grøn omsorg, er en meget bred definition for socialt og terapeutisk arbejde, der anvender og værner om de ressourcer, der er tilgængelige inden for natur, landbrug, skovbrug, gartneri og andre udeerhverv i arbejdet med borgerne. Definitionen omhandler både læringsperspektivet, det pædagogiske og det mere terapeutiske.

Videre er hensigten, at vi inden for nærmeste fremtid vil indrette omkring halvdelen af nyttehaven til en terapihave. En have inspireret af Terapihaven Nacadia, som er beliggende i Hørsholm og drevet af Stresscenteret Kalmia i samarbejde med Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

 

Brahetrolleborg Green Care

På Brahetrolleborg Green Care er vores brugere på STU-uddannelsen og vores brugere i de forskellige beskæftigelsesprojekter, primært borgere med terapeutisk behov, grundet forskellige personlige eller sociale udfordringer - eksempelvis autisme, psykisk sårbarhed, ADHD, indlæringsvanskeligheder og omsorgssvigt.       

Der er rigtig meget forskning, der viser, at det at færdes og være ude i naturen samt opholde sig meget ude i dagslyset, motionere og røre sig i naturen og det at omgås husdyr alt sammen er medvirkende til at øge livskvaliteten i form af glæde og tilfredshed, mindre aggression og bedre betingelser for indlæring.

På Brahetrolleborg Green Care anvender vi primært heste i vores terapeutiske behandling. Forskning fra andre europæiske lande viser, at især heste har en god indflydelse og stor effekt på mennesker, som er psykisk sårbare. 

Brahetrolleborg Green Care har et stort ønske om, at udlægge et større areal som nyttehave i 2020, hvor vi vil med i projektet ”Haver til maver”. Her kan de lokale skoler i vores hjemkommune så få adgang til dyrkning af grøntsager og frugt samt til undervisning. Vi vil selv, på dette areal, lave en større økologisk produktion af grøntsager og frugt, som skal indgå i vores faglige linjer inden for landbrug og “jord til bord“. Dermed kan vi selv anvende en del af vores egen avl, men også videresælge til lokalområdet fra en bod.

Vi på Brahetrolleborg Green Care er blevet inspireret af de mange Green Care – Social Farme i det øvrige Europa; vi har taget det absolut bedste fra dem og tilsat vores egne idéer, således at vi i dag har et stærkt, bæredygtigt og socialt velfunderet uddannelses- og beskæftigelsestilbud til unge mennesker, som vi er stolte af at kunne tilbyde.   

 

De europæiske erfaringer med Green Care – Social Farme

Fælles for de fleste europæiske Green Care - Social Farme er, at der er tale om multifunktionelle landbrug. Bæredygtige landbrug, hvor der drages omsorg for natur og miljø, og hvor man typisk har en økologisk produktion rettet mod det lokale marked. Derudover har de multifunktionelle landbrug samtidig en lang række forskellige sociale opgaver, som herhjemme hovedsaligt varetages af kommunale eller statslige virksomheder.

Eksempelvis kan en Green Care gård, være et behandlingstilbud til psykisk sårbare, misbrugere, kriminelle eller som rehabilitering for stressramte borgere, aktivering af demente og som led i inklusionsgrogrammer for skolebørn med eksempelvis ADHD eller andre personlighedsforstyrrelser.

En Green Care gård - eller et hestehold - kan både være ment primært som et behandlings- og beskæftigelsestilbud, mens andre tilbud kan have fokus på at lave en egentlig reel produktion af fødevarer eller andre landbrugsprodukter, og hvor den sociale del er en form for bibeskæftigelse. En del af de grønne omsorgsprojekter kan være et dagtilbud, mens andre kan være et botilbud.

De forskellige lande, der nu praktiserer programmer inden for området, gør det på forskellige måder. Østrig og Norge har programmer med certificering af landbrug. Lande som England, Finland, Tyskland, Holland, Frankrig og Italien satser mere på forskning og uddannelse. Finland er fx langt fremme i forhold til at etablere uddannelse både for praktikere og planlæggere.

Den grønne omsorg har virkelig vundet indpas i de andre nordiske og en lang række europæiske lande, men er endnu ikke etableret som en samlet indsat på dansk jord. På baggrund af fælles nationale strategier steg antallet af sociale landbrugsprojekter i Holland fra 75 i 1998 til 720 i 2006. I dag er der i Holland over 12.000 borgere fra den tidligere statslige psykiatri, som enten er under behandling eller i beskæftigelse på de private certificerede sociale farme.  

En national strategi betyder blandet andet, at gårdene kan få tilskud til at tage folk i behandling eller i beskæftigelse, og at de sociale farme og deres medarbejdere er godkendt og certificeret som et grønt behandlingssted.

 

Hvad siger eksperterne i Danmark

Lederen af institutionen Søtofte i Ringsted, Carsten Ørting, der er en af initiativtagerne til Green Care i Danmark, fortæller, at der findes mange forskellige initiativer i Danmark, som falder ind under konceptet Green Care – Grøn Omsorg. Men i modsætning til de fleste andre lande, så har Danmark ikke én samlet strategi for grønne omsorgsprojekter, ligesom Danmark heller ikke har fået omsorgsprojekterne samlet under en eller anden form for organisering. Dette ville ellers komme både de psykisk sårbare og de socialt udsatte, samt landbrugene til gavn.

 

Det ville gavne Danmark, hvis Miljø- og Fødevareministeriet og Social- og Indenrigsministeriet finder sammen og fælles tager initiativ til et grundlag for, at der kan laves en entydig national strategi for Green Care i Danmark.

 

Seniorforsker Karen Thodborg, der forsker i husdyrs adfærd på Århus Universitet, er også dedikeret til projektet Green Care. Hun beskæftiger sig med, hvordan terapeutisk kontakt med dyr påvirker mennesker. Karen Thodborg mener, at selvom der mangler evidensbaseret viden, så peger al erfaring på at håndtering og interaktioner med dyr i en landbrugsmæssig kontekst kan have en positiv effekt på sårbare mennesker.

Jeg tænker desuden, at det kan virke mere meningsfuldt end meget andet, som denne gruppe ofte bliver udsat for og sat til. Der er meget, der tyder på, at kontakt med dyr kan have beroligende effekter og på andre måder være stimulerende, men der behøves mere forskning inden for området ” siger Karen Thodborg.

Sammen med forskere fra andre nordiske lande har Karen Thodborg startet et forskningsnetværk, der har til formål at tilvejebringe mere viden om Green Care konceptet.

Seniorforsker i landskabsanalyse og planlægning, Ole H. Caspersen, er enig i, at Danmark går glip af meget ved ikke at udbrede, samle og certificere Green Care.

Ole H. Caspersen har beskæftiget sig med Green Care – Social Farming i en længere årrække. Han oplever en stigende interesse for Green Care fra rigtig mange landbrug.

Jeg får en del henvendelser fra flere landbrug, som gerne vil i gang, men jeg synes, at mange af initiativerne vanskeliggøres af, at der ikke er etableret en egentlig hjælpefunktion, som indebærer kontakt og hjælpefunktion på området” – siger Ole H. Caspersen og foreslår et videns- og rådgivningscenter for Green Care. Noget han mener kræver opbakning fra Social- og Indenrigsministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet.   

Der er opbakning fra Landbruget til Green Care i Danmark. Familieudvalget i Familielandbrugssektionen under Dansk Landbrug og Fødevarer støtter op omkring projektet. De mener, at det kan være med til at skabe vækst i landzonerne og give mange nye arbejdspladser til landbruget. Forkvinden for Familieudvalget, Inger Skamriis Andreasen, deltager selv i den fælles nordiske workshop for forskning i Green Care projektet i norden.

TOP